Strona główna
nr 3(11)/2000


OGNIEM I MIECZEM WCZORAJ I DZIŚ

(wokół stosunków polsko-ukraińskich)

Spodobała mi się teza Jerzego Hoffmana, że dziś potrzeba nam nie tyle pokrzepienia serc, lecz raczej refleksji. Niegdyś Henryk Sienkiewicz podnosił na duchu Polaków w niewoli, był natchnieniem działaczy niepodległościowych 1905 r., legionistów, peowiaków. Doskonale przedstawił trudne chwile w dziejach Pierwszej rzeczypospolitej, kończąc każdą część Trylogii w momencie efektownego zwycięstwa. Dziś możemy dzieła Wielkiego Pisarza odbierać inaczej, a szczególnie na odcinku jakże zawiłych i tragicznych stosunków polsko-ukraińskich. Nie mógł Sienkiewicz pisać „Ogniem i mieczem” inaczej jak z pozycji polskiego szlachcica, stąd książę Jeremi Wiśniowiecki jawi się jako bohater narodowy i wielki wódz. Byłem niegdyś i ja wielbicielem tej postaci – chociaż w gruncie rzeczy nawet u Sienkiewicza można dostrzec uciążliwe wady księcia: warcholstwo, a przede wszystkim okrucieństwo. Nie był to też na pewno wódz na miarę Chodkiewicza, Żółkiewskiego czy Koniecpolskiego. Dzisiaj jestem skłonny raczej pochwalić zwolenników ugody z Kozakami – kanclerza Jerzego Ossolińskiego czy wojewodę Adama Kisiela – postacie w powieści epizodyczne, jednak przecież ciekawe i pozytywne. Może wysiłki tych polityków wydają się nierealne, wręcz utopijne przy ówczesnych nastrojach obu walczących stron, może pozostała tylko walka, którą trzeba było podjąć – jednak traktując ją jako ostateczność (tą drogą poszedł król Jan Kazimierz). Nie była racjonalnym rozwiązaniem skomplikowanych problemów narodowościowych, społecznych i religijnych krwawa pacyfikacja Ukrainy w stylu księcia Jeremiego. „Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą” – kończy swą powieść Wielki Pisarz. Reżyser zaś dodaje od siebie: „150 lat później caryca Katarzyna II zlikwidowała Sicz Zaporoską, podbiła Chanat Krymski, walnie przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej”. Wniosek prosty – biliśmy się po to, aby skorzystała na tym Rosja. 

Kilka lat temu ktoś zauważył w naszej „Gazecie Polskiej” [chodzi prawdopodobnie o „Gazetę Polską KPN”, której to organizacji Autor jest działaczem – red. „Z.”], że Rzeczpospolita (mimo odwiecznego konfliktu z Ukrainą), była państwem, które trzykrotnie (1658, 1920, 1991) jako pierwsze uznało państwowość ukraińską. Pierwsza z tych dat to Ugoda Hadziacka – utworzenie Księstwa Ruskiego, czyli uznanie tożsamości Rusinów i praktycznej kulturowej nie dwu- lecz trójczłonowości Rzeczypospolitej (obok Korony i Litwy – jeszcze Ruś). Ugoda przyszła jednak w kilkadziesiąt lat za późno, realizację uniemożliwiło morze przelanej krwi. Druga, już dwudziestowieczna, data to układ Piłsudski – Petlura, znów niezrealizowany nie tyle z powodu wyniku działań na froncie wojny polsko-sowieckiej, co braku zrozumienia obu (polskiego i ukraińskiego) społeczeństw.

Dopiero po 1991 roku, po rozpadzie Związku Sowieckiego i trwałym już ukształtowaniu się państwa ukraińskiego, zaistniała realna szansa zbudowania korzystnego dla obu stron sojuszu zabezpieczającego naszą niepodległość. Koncepcja Międzymorza jest wyciągnięciem roztropnych wniosków z przeszłości i spojrzeniem w daleką przyszłość. Z tą myślą należy oglądać się na heroiczne czasy opisywane przez Sienkiewicza.

Piotr Plebanek